Selecteer de taal

Algemene voorwaarden/Terms and Conditions 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Akiko Audio.

LEVERINGSVOORWAARDEN:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Akiko Audio en op alle met Akiko Audio aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Akiko Audio ingestemd is.

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel en internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Akiko Audio in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Akiko Audio behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Akiko Audio en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per e-mail, gemaakt.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.

2.6 Koper en Akiko Audio komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Akiko Audio zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Akiko Audio garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Akiko Audio in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Akiko Audio worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven op onze website.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite ontvangt de Koper een digitale nota.

Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op de op de nota vermelde rekening. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

4.2 In het geval door Akiko Audio een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke

aard dan ook die Akiko Audio als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Akiko Audio bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd.

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Akiko Audio ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Akiko Audio kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.6 Briefpost is op eigen risico.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. 

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Akiko Audio zorg voor terugbetaling binnen 10 dagen.

6.3 Voor onze eigen vervaardigde Akiko Audio producten hanteren wij een 'niet-goed-geld terug' garantie van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangst van de levering door de Klant.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Akiko Audio garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 Akiko Audio is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Akiko Audio. Akiko Audio is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.5 Indien Akiko Audio, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Akiko Audio of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.8 De Koper is gehouden Akiko Audio te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Akiko Audio mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan Akiko Audio te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Akiko Audio zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Akiko Audio niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Akiko Audio, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.

11.1 Akiko Audio zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Akiko Audio neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De website van Akiko Audio kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Akiko Audio geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Akiko Audio vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Akiko Audio vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Akiko Audio zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Akiko Audio hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven


 

Privacy Statement

Omdat Akiko Audio veel waarde hecht aan uw privacy leggen wij u in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, maar ook waarom wij dit doen.

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Akiko Audio. Akiko Audio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Akiko Audio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deze gegevens invult bij het aanmaken van een account of bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• (factuur)Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Locatiegegevens;
• Aankoopgeschiedenis;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op onze website, wanneer u met ons correspondeert of wanneer u ons belt;
• Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet, zoals IP-adres en de gebruikte software;
• Inloggegevens van uw account;
• Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de hieronder weergegeven doeleinden van verwerking.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Akiko Audio kan deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Het afhandelen van uw order en betaling;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw bestelling;
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
• Het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen en de naleving van wettelijke verplichtingen.
Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, onder andere bij het kunnen aanbieden en aanprijzen van onze diensten.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Akiko Audio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Akiko Audio neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy afdeling via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Akiko Audio maakt tevens gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Verstrekking aan derden

Akiko Audio verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De partijen waarmee wij samenwerken worden door Akiko Audio zorgvuldig uitgezocht, om de bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Derden hebben een verwerkingsovereenkomst met Akiko Audio afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Akiko Audio.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Akiko Audio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit en worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Tevens zorgen de cookies ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door Akiko Audio. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen via:

Akiko Audio Administratie
Churchillllaan 69
6226 CT Maastricht

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoongegevens.

Het wijzigen of bijwerken van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de privacyverklaring nóg duidelijker kan, wanneer er een spelfout in staat of indien onze diensten of werkwijzen wijzigen. De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u altijd op onze website inzien.

 


 

Terms and conditions:

 

GENERAL CONDITIONS: 

General sales and delivery of Akiko Audio. 

DELIVERY: 

1. Applicability 

1.1 These General Conditions apply to all offers of Akiko Audio and all Akiko Audio agreements. 

1.2 In addition to these Terms and Conditions may, where expressly indicated Additional Conditions applicable to certain services and / or products. 

1.3 Of the these Terms and Conditions may only be waived if expressly agreed in writing and in which case the other provisions of these Terms remain in full force. 

1.4 If the buyer to its general terms refers are not applicable unless expressly written by 

Akiko Audio agreed to. 

1.5 The "buyer" means any visitor to the website or any natural or legal person with Akiko Audio in a contractual relationship of any kind or heated. 

1.6 Akiko Audio reserves the right to change these conditions to adjust to legal standards according the Dutch law. 

1.7 The use of the Internet website of Akiko Audio and / or placing an order the buyer accepts these Terms and Conditions and all other rights and obligations as listed on the website.

2. Offers and development agreements. 

2.1 Offers are valid while stocks last. Offers true the Internet site will be notified by telephone or by E-mail.

2.2 A personalized quote is valid for a period of two (2) weeks, unless a different period is stated in the tender. 

2.3 A contract is established at the time an order is given to the buyer by e-mail or mail is sent to the buyer.

2.6 Buyer and Akiko Audio expressly agree that use of electronic communication constitute a valid contract is established once the conditions in Article 2.1 and 2.3 are satisfied. Especially the absence of an ordinary signature does not affect the binding force of the offer and acceptance. The electronic files of Akiko Audio will extent the law allows, apply it as a presumption of evidence. 

2.7 Information, images, communications, by telephone or via e-mail and statements of applicability with respect to all items and the main characteristics of the products as accurately as possible (again) or done. Akiko Audio does not guarantee that all products and deals fully with the information or application into conformity. Exceptions cannot, in principle, give rise to damages and / or dissolution.

3. Prices. 

3.1 All prices are expressed in Euros, in accordance with the laws on this subject, and include VAT. 

3.2 Special offers are only valid for the duration as indicated in the tender. This statement is printed or displayed on the website relating to this special offer. These periods are always similar. 

3.3 The buyer is the price that Akiko Audio in its confirmation pursuant to Article 2 of these conditions has communicated. Manifest (manipulation) mistakes in the quote, such as obvious errors, may also after the agreement by Akiko Audio corrected. 

3.4 Freight is not included in the price. 

4. Payment

4.1 When ordering via the web site may, be paid through an advance rembours, or Ideal. Akiko Audio the payment options in the future to expand. Other payment options will be made known through the website or through a written notice of Akiko Audio.

4.2 In the case by Akiko Audio payment is agreed is that by the end of this period only the buyer is in default. 

Payment can only be agreed in writing by then and to agreed conditions. 

4.3 Failure or non-payment the additional costs are always borne by buyer. 

4.4 Charge to the Buyer will provide all the (extra-) legal fees of any kind, which Akiko Audio as a result of breach by Buyer of its (payment) obligations to make. 

4.5 In case of late payment Akiko Audio authorized agreement with immediate effect to terminate or (further) supply to be suspended until the buyer has fulfilled the commitments fully, the payment of interest and costs. 

5. Supply and delivery time. 

5.1 Orders are delivered as quickly as possible. In principle aims Akiko Audio forward orders within 5 working days to send. Delivery is valid only as an indication and is never a deadline. Akiko Audio may be further information on delivery times indicated on the website or otherwise in writing. Such information is only an indicative character. The maximum delivery time will be 30 days unless otherwise agreed. If the delivery is not feasible, we tell you. You have the right to terminate the agreement. Sums paid as soon as possible but within 30 days credited. 

5.2 If a product is temporarily out of stock, the product will be ordered, will be indicated when the product is available. Delays will be sent to the buyer by email or telephone reported. 

5.3 Deliveries will take place at the Buyer at the completion of the specified address. 

5.4 The risk of loss or damage to the product being the subject of the agreement, goes to the customer at the time it to the customer legally and / or actually delivered and the power of the customer or by the customer to third parties is. 

5.5 For deliveries abroad may apply.

6. Barter and right 

6.1 The buyer is required to provide the products immediately after receipt carefully (do) inspect. Agreements with consumers where only buyers using electronic communications, the consumer purchaser the right, without penalty and without giving any reason for a right to exercise within fourteen (14) business days after delivery of the product in question. This right only applies to Akiko Audio products. 

"Established in accordance with specifications of the buyer.

6.2 If the consumer purchaser of the right mentioned in the preceding paragraph is exercised, it is Akiko Audio care for repayment within 30 days. 

6.3 If the buyer is a consumer item has ordered a refund, if it is refused and refund the shipping and handling fee will be charged separately. 

7. Retention of 

7.1 After full payment is the product property of the customer. 

8. Warranty and liability 

8.1 Akiko Audio ensures that the supplies meet the usual requirements and standards, which can be made and are free of any defects, too. 

8.2 The purchase receipt as proof regarding the warranty. 

8.3 Akiko Audio is never obliged to pay any compensation to the buyer or others, unless there is intent or gross negligence on the part of Akiko Audio. Akiko Audio is never liable for consequential or consequential loss, indirect damage and loss of business. 

8.5 If, for whatever reason, is bound to compensate any damage or damages will not exceed an amount equal to the invoice value to the product or service, which the damage was caused. 

8.6 Subject to the provisions of this Article, cannot be guaranteed if wear can be regarded as normal and in the following cases: 

- Any changes in or on the product are made, including repairs not authorized by Akiko Audio or manufacturer are carried out - if the original invoice can not be ruled out, is modified or made illegible; 

- If defects caused not by the corresponding destination or improper use; 

- Where damage is caused by intent, gross negligence or negligence. 

8.8 The buyer is held Akiko Audio to indemnify for any claim by third parties in relation to the contract at Akiko Audio should be stated, where the law does not preclude that the damage and cost to the buyer should come. 

The buyer obliged to product Akiko Audio to return so a proper assessment and handling of warranty claims to deliver. If a complaint is upheld Akiko Audio are required to provide an equivalent product unless otherwise agreed. 

8.9 In addition to this warranty provisions, statutory warranty provisions in force. 

Any by the company as a guarantee scheme offered does not affect the rights of the consumer against the company may make under the law and the contract. 

Any by the manufacturer or importer warranty does not affect the rights of the consumer against the company may make under the law, the contract and the company's warranty. 

9. Force Majeure 

9.1 In case of force majeure, Akiko Audio not taken its obligations to the buyer to meet and the obligation shall be suspended for the duration of the force majeure. 

9.2 Force majeure shall mean any circumstance independent of its will, thus fulfilling its obligations to the buyer is fully or partially prevented. Those circumstances include strikes, fires, business disturbances, power failures, no or non-timely delivery by suppliers or other third parties enabled. Also, the mean interference in a force majeure (telecommunications) or network connection or communication systems used and / or at any time not available from the website. 

10. Intellectual property. 

10.1 The Buyer acknowledges that all intellectual property rights of displayed information, communications or other expressions concerning the products and / or on the Internet site based in Akiko Audio, its suppliers or other copyright holders. 

11. Personal data. 

11.1 Akiko Audio, the data from the buyer only process in accordance with its privacy policy. Akiko Audio respects the applicable privacy regulations and legislation. 

12. Applicable law and competent court. 

12.1 All offers and agreements is in Dutch law. 

13. Left 

13.1 The website of Akiko Audio can ads to third parties or links to other sites. The privacy policies of these third party sites or their Akiko Audio no influence and is not responsible. 

14. Your rights 

14.1 You can always Akiko Audio ask what information about you are processed. To do this please e-mail. You can also e-mail to Akiko Audio questions improvements, additions or corrections, which Akiko Audio as soon as possible to process. If you no longer want to receive information on your e-mail inform Akiko Audio about this. Transmission of information occurs only if you entered your email address.


 

Privacy Statement

Because Akiko Audio attaches great importance to your privacy, this privacy statement explains what personal data we collect and use, as well as why we do this.

This privacy statement is used by Akiko Audio. Akiko Audio is responsible for the processing of personal data as set out in this privacy statement.

When do we process your personal data?

Akiko Audio processes your personal data because you use our services and/or because you provide these to us yourself, for example when you fill in this data in creating an account, or when placing an order in our webshop.

Below is an overview of the personal data we may process:
• First and last name;
• Gender;
• Invoicing/delivery address;
• Telephone number;
• E-mail address;
• Location details;
• Purchase history;
• Other personal information you actively provide, for example by creating an account on our website, when you correspond with us, or when you call us;
• Technical details of the equipment you use, e.g. of your smartphone/laptop/tablet, such as IP address and the software used;
• Log-in details for your account;
• An overview of other data that are necessary in relation to the purposes for processing is given below.

What do we do with your personal data?

Akiko Audio can use this data for the following purposes:
• Fulfilling your order and payment;
• Sending you our newsletter and/or advertising literature;
• To be able to call or e-mail you if necessary to perform our service, e.g. to update you on the status of your order;
• To notify you of changes to our services and products;
• To offer you the option of creating an account;
• To be able to deliver goods and services to you;
• Handling requests, settling complaints and disputes, and complying with legal obligations;
• The legal bases for our processing are the conclusion and performance of agreements we enter into with you, the meeting of our legal obligations, and the promotion of our justified interests, including by being able to offer and advertise our services.

How long do we keep your personal data?

Akiko Audio does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the abovementioned purposes for which your data is collected.

Protection of your personal data

Akiko Audio takes the protection of your data very seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised alteration. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of misuse, please contact our privacy department at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Akiko Audio also uses certified SSL (Secure Socket Layer – Protocol) connections for the website during the ordering process and for all contact forms. Read more about this on the secured payment environment page.

Provision to third parties

Akiko Audio only provides your personal data to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you, or in order to comply with a legal obligation. Akiko Audio carefully selects the parties with whom we cooperate in order to guarantee the protection of your personal data. Third parties have concluded a processing agreement with Akiko Audio which stipulates, among other things, that they will only process your data on behalf of Akiko Audio.

Cookies or similar techniques that we use

A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone on your first visit to this website. Akiko Audio uses functional, analytical and tracking cookies. These are cookies with a purely technical function, and they are used to make the website work properly and to be able to optimise it. The cookies also ensure that your preferred settings are remembered, for example. You can unsubscribe from cookies by setting your internet browser in such a way that it no longer stores cookies. Additionally, you can delete all information previously stored, through your browser’s settings.

View, modify or delete your personal data

You have the right to access, modify or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw any consent for data processing or to object to its processing by Akiko Audio. Finally, you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have about you, to you or another organisation you have nominated, in a computer file.

For questions or a request for access, correction, deletion, data transfer, withdrawal of your consent or an objection to the processing of your personal data, please send an e-mail to: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..You may also send your question and/or request by post, to:

Akiko Audio Administration
Churchillllaan 69
6226 CT Maastricht


To be certain that the request for inspection has been made by you, we ask that you send a copy of your identity document with the request. In this copy, use a black strike-out or marker to conceal your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Social Security number (BSN). This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, and at the latest within four weeks.

You also have the right to submit a complaint to the supervisory authority. The competent supervisory authority is the Dutch Data Protection Authority.

Changing or updating our privacy statement

We may amend our privacy statement, for example because we want to clarify it further or correct a spelling error, or if our services or working methods change. You can always view the latest version of our privacy statement on our website.